Archif Awdur: Rheolwr

Apêl Adnewyddu Organ Canolfan Soar

Y Prosiect

Mae’r prosiect yn cynnwys tair elfen,

  1. Adferiad Organ Peter Conacher, Graddfa 2, i’w chyflwr gwreiddiol.

 

  1. Cynllun Gweithgareddau Celfyddydol a Threftadaeth tair blynedd sy’n dod â’r organ yn ôl i galon y cymuned ac yn ein galluogi ni i ymgysylltu â’n cymuned mewn ffyrdd newydd drwy gelfyddydau digidol, dawns, cerddoriaeth, theatr a llawer mwy.

 

  1. Cyflogi Swyddog Treftadaeth a fydd yn rhoi’r Cynllun Gweithgareddau ar waith ac â chefnogaeth gwirfoddolwyr newydd yn dysgu sgiliau newydd gan roi cyfle i roi yn ôl i’r gymuned.

 

Prif nod y prosiect yw cynyddu ymgysylltiad cymunedol a chynyddu hyder a hunan barch ac ehangu gorwelion.

Roeddem ni’n llwyddiannus yn sicrhau Grant Datblygu’r Prosiect oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, i ddatblygu’r cynllun. Bellach, rydym ni mewn sefyllfa i gyflwyno cais am yr ail rownd ddiwedd Tachwedd 2018 am y swm o £270,000.

 

Mae’n ofynnol bod Theatr Soar yn codi swm o £10,000 fel rhan o gyflwyniad CDL. Rydym wedi codi £6,000 hyd yma. Mae gennym hyd nes ddiwedd Chwefror 2019 i gyrraedd ein targed o £10,000. swm o £10,000 fel rhan o gyflwyniad CDL. Rydym wedi codi £6,000 hyd yma. Mae gennym hyd nes ddiwedd Chwefror 2019 i gyrraedd ein targed o £10,000.

 

Crynodeb Gweithredol

 

Mae Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful yn elusen gofrestredig sy’n gweithio i gefnogi datblygu’r iaith Gymraeg ym Merthyr Tydfil drwy sefydlu Canolfan a Theatr Soar.

 

Mae Canolfan Soar yn ganolfan iaith Gymraeg ac yn gartref i sefydliadau iaith Gymraeg sy’n gwasanaethu cymuned Merthyr Tudful. Mae’r rhain yn cynnwys Menter Iaith Merthyr Tudful sy’n rhedeg y ganolfan, Dysgu Cymraeg Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru. Mae gan y Ganolfan hefyd Gylch Meithrin cofrestredig gyda statws Dechrau’n Deg.

 

Tra bo amgylchedd Cymraeg ei iaith yn cael ei ddarparu i bobl ddysgu a defnyddio’r Gymraeg yn y gymuned, mae Canolfan Soar hefyd yn cynnig croeso Cymraeg twymgalon i bawb yn ein cymuned ac i ymwelwyr hefyd. Mae Caffi a Siop Lyfrau gennym a gallwn gynnig ystafelloedd i’w llogi ar gyfer cyrsiau, gweithdai a chyfarfodydd.

 

Saif Theatr Soar gyferbyn â Chanolfan Soar â chanopi o wydr yn eu cysylltu sy’n ymestyn ar draws ardal awyr agored y caffi. Mae Theatr Soar yn cynnwys theatr â 200 sedd a stiwdio ddawns sy’n cael eu cynnig i’w llogi ar gyfraddau cymunedol a busnes.

Yn ei grynswth mae’r Ganolfan Iaith Gymraeg yn sefydliad sy’n cynnig cyfleoedd i bobl feithrin perthynas â’r celfyddydau a threftadaeth drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

Hanes hyd yma

Comisiynwyd Ymchwil Arad gan Ganolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful i ymgymryd â gwerthusiad o draweffaith economaidd a diwylliannol Canolfan Soar. Dynododd yr adroddiad, ‘Gwerthuso Traweffaith Economaidd a Diwylliannol Canolfan Soar, Merthyr Tudful (Gorffennaf 2015)’ y Canfyddiadau Allweddol canlynol:

Mae datblygiad Canolfan Soar wedi effeithio’n gadarn ar economi leol Merthyr Tudful. Cynhyrchodd y Ganolfan £594,100 – £608,537 ar gyfer yr economi leol yn 2014 ac amcangyfrifir bod cyfanswm y traweffaith economaidd a gynhyrchir gan Ganolfan Soar ar economi de Cymru rhwng £1.29 – £1.30 miliwn.

 

Mae Canolfan Soar hefyd wedi cynhyrchu adenillon cadarnhaol ar fuddsoddiadau refeniw ac arian grant prosiectau a dderbyniwyd.

 

Mae’r £173,000 a dderbyniwyd oddi wrth Ganolfan Soar ar ffurf grantiau yn cynhyrchu effaith economaidd gros o £323,310-£331,170 ym Merthyr Tudful a £707,47-£709,810 ledled De Cymru.

 

Trwy ddarparu lle i fusnesau lleol, mae Canolfan Soar a’i thenantiaid yn cyfrannu at ddatblygu’r seilwaith economaidd lleol. Mae’n cael effaith gadarnhaol bellach drwy ddarparu cyflogaeth a defnyddio amrywiaeth o gyflenwyr lleol. Mae’r Ganolfan hefyd wedi dyfod yn hyb cymunedol ac yn gartref i glwstwr o fusnesau o’r un meddylfryd sy’n hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth a phartneriaethau creadigol.

 

Mae Canolfan Soar wedi datblygu’n bartner allweddol mewn adfywio economaidd ac amgylcheddol yn ardal Pontmorlais Merthyr Tudful. Mae’i datblygiad wedi integreiddio’n dda i becynnau adfywio lleol ac mae’r Ganolfan yn darparu lle i bobl gwrdd, dysgu a chymdeithasu ac ymgysylltu ag addysg a’r celfyddydau. Gellir ystyried y Ganolfan felly’n sbardun pwysig wrth ddenu pobl yn ôl i ganol y dref.

 

Bu’r ffocws cadarn ar dreftadaeth ieithyddol a diwylliannol Merthyr Tudful yn elfen hanfodol o draweffaith y Ganolfan, gan gysylltu â’r gymuned Gymraeg a’r gymuned ehangach ym Merthyr ac annog creadigrwydd a chymryd rhan. Mae’r Ganolfan wedi dyfod yn hyb i’r Gymraeg ac yn sbardun allweddol i godi proffil yr iaith a chefnogi dysgwyr yn ogystal â siaradwyr Cymraeg a busnesau Cymraeg.

 

Mae Canolfan Soar wedi gwneud cyfraniad pwysig at newid canfyddiadau o Ferthyr Tudful fel lle ar gyfer digwyddiadau diwylliannol ac ehangu mynediad at y celfyddydau. Mae’r Ganolfan felly’n cyflawni’i nodau ei hun i ehangu cymryd rhan, cwrdd, a chynyddu’r galw am y celfyddydau a darparu rhaglen ddiwylliannol amrywiol i bobl Merthyr Tudful a thu hwnt yn ne Cymru.

 

Mae Canolfan Soar wedi datblygu amrywiaeth o bartneriaethau ar lefel strategol, rheoli ac artistig. Ar lefel leol ystyrir bod y Ganolfan yn gweithio’n llwyddiannus ac yn strategol gyda’r awdurdod lleol a sefydliadau eraill ar raglenni adfywio lleol a diwylliannol.

Cyfarfod Blynyddol

Dewch i glywed am waith Canolfan Soar dros y flwyddyn diwethaf yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2017-18

Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 am 6.30 y.h. tan 7.30 y.h
Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful

Dysgu’n Gymraeg

Ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu Addysg Cyfrwng Cymraeg

30 Tachwedd yn Advertureland, Merthyr Tydfil rhwng 10yb a 2yp – Cyfle i gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael yn yr ardal.

Gŵyl Solar 2017

Menter Iaith Merthyr Tudful

GŴYL SOLAR!

Dyma flas o be fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Solar! Mae mynediad yn y dydd yn rhad ac am ddim a thocynnau i’r gig gyda’r hwyr ar gael i’w harchebu am £6 (£4 consesiwn) o swyddfa docynnau Soar: 01685 722176

Hysbyseb Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Hysbyseb

Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Menter Iaith Merthyr Tudful

Cefnogir y swydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am  gyfnod o 1 blwyddyn 

Swydd Rhan Amser:  22.5 awr yr wythnos 

Cyflog  £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn)

Rydym yn chwilio am berson egniol gyda phrofiad o ymgysylltu gyda’r gymuned trwy’r celfyddydau.  Bydd y person yn gweithredu rhaglen celfyddydol yn Theatr Soar ac yn trefnu gweithdai a digwyddiadau ar draws sir Merthyr Tudful.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Lisbeth McLean

Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB

01685-722176/ lis@merthyrtudful.com

Dyddiad Cau 17 Ebrill 2014.

Deiseb yn cefnogi gwaith y Mentrau Iaith

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu deg i’r Mentrau. Os allech lofnodi’r ddeiseb isod a rhannu’r manylion gyda’ch cyfeillion byddem yn ddiolchgar iawn.

“Galwn ar y Cynulliad i ofyn i Lywodraeth Cymru: longyfarch y Mentrau Iaith am eu gwaith arloesol yn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws Cymru; cadarnhau fod y Mentrau yn bartner allweddol i’r Llywodraeth yng nghyswllt gwireddu ei Strategaeth Iaith; ymateb yn brydlon i arolwg Prifysgol Caerdydd ar waith y Mentrau, gan sicrhau fod y cyllid a roddir iddynt yn adlewyrchu’n deg faint y dasg sy’n eu hwynebu – tra’n derbyn fod angen cynyddu, yn sylweddol iawn, yr arian sydd ar gael iddynt; derbyn bod angen cysondeb rhwng y Mentrau o ran eu hariannu, a bod angen dod â’r anghysondeb presennol i ben; ariannu Mentrau Iaith Cymru yn deg, gan sicrhau ei fod yn gallu chwarae rôl gyflawn wrth gydlynu gwaith y Mentrau a chynnig cymorth ac arweiniad iddynt; sicrhau y bydd y Safonau Iaith yn gorfodi awdurdodau lleol Cymru i gefnogi gwaith y Mentrau, a bod yr awdurdodau yn gweithio’n agos gyda’r Mentrau; chwarae rôl lawn er mwyn cynnig arweiniad strategol yng nghyswllt cynllunio cymunedol.”

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=984

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.

Parti Calan Gaeaf

20131031parti1

Ar y 1af o Dachwedd cynhaliwyd Parti Calan Gaeaf yng Nghanolfan Soar. Daeth 30 o blant yr ardal i’r digwyddiad a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys arddurno bisgedi, gwneud mygydau, gêmau a peintio wynebau.
Braf oedd gweld cymaint o blant yn mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg.
20131031parti2