Archifau Categori: Newyddion

Clwb Gwyliau Soar

Dewch i fwynhau gweithgareddau hafaidd yng Nghanolfan Soar. Mae’r clwb yn digwydd yn ddyddiol o 9:00 – 15:00 pob dydd o 21/07/14 – 01/08/2014, yn agored i blant cynradd gyda’r sesiwn bore (9-11) am ddim!! Dim ond £10 am y diwrnod cyfan. Cysylltwch am fwy o fanylion: 01685 722176

Soar Ar Y Stryd 2014, Awst 15-17

Mae Soar yn dychwelyd i strydoedd Merthyr Tudful gan gynnig ystod o weithgareddau, perfformiadau a hyd yn oed bwyd!

Bandiau yn cynnwys Twmffat a Jamie Bevan ar y nos Wener a Clustiau Cwn, Delyth McLean a Brython Shag ar y nos Sadwrn. Bydd adloniant i blant gan Martyn Geraint a Heini ar brynhawn Sadwrn a barbyciw i’r teulu yng nghwmni Ant ac Al ar brynhawn Sul. Cysylltwch am ragor o fanylion: 01685 722176.

Hysbyseb Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Hysbyseb

Cydlynydd Prosiect Datblygu Gynulleidfa

Menter Iaith Merthyr Tudful

Cefnogir y swydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am  gyfnod o 1 blwyddyn 

Swydd Rhan Amser:  22.5 awr yr wythnos 

Cyflog  £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn)

Rydym yn chwilio am berson egniol gyda phrofiad o ymgysylltu gyda’r gymuned trwy’r celfyddydau.  Bydd y person yn gweithredu rhaglen celfyddydol yn Theatr Soar ac yn trefnu gweithdai a digwyddiadau ar draws sir Merthyr Tudful.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Lisbeth McLean

Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB

01685-722176/ lis@merthyrtudful.com

Dyddiad Cau 17 Ebrill 2014.

Deiseb yn cefnogi gwaith y Mentrau Iaith

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu deg i’r Mentrau. Os allech lofnodi’r ddeiseb isod a rhannu’r manylion gyda’ch cyfeillion byddem yn ddiolchgar iawn.

“Galwn ar y Cynulliad i ofyn i Lywodraeth Cymru: longyfarch y Mentrau Iaith am eu gwaith arloesol yn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws Cymru; cadarnhau fod y Mentrau yn bartner allweddol i’r Llywodraeth yng nghyswllt gwireddu ei Strategaeth Iaith; ymateb yn brydlon i arolwg Prifysgol Caerdydd ar waith y Mentrau, gan sicrhau fod y cyllid a roddir iddynt yn adlewyrchu’n deg faint y dasg sy’n eu hwynebu – tra’n derbyn fod angen cynyddu, yn sylweddol iawn, yr arian sydd ar gael iddynt; derbyn bod angen cysondeb rhwng y Mentrau o ran eu hariannu, a bod angen dod â’r anghysondeb presennol i ben; ariannu Mentrau Iaith Cymru yn deg, gan sicrhau ei fod yn gallu chwarae rôl gyflawn wrth gydlynu gwaith y Mentrau a chynnig cymorth ac arweiniad iddynt; sicrhau y bydd y Safonau Iaith yn gorfodi awdurdodau lleol Cymru i gefnogi gwaith y Mentrau, a bod yr awdurdodau yn gweithio’n agos gyda’r Mentrau; chwarae rôl lawn er mwyn cynnig arweiniad strategol yng nghyswllt cynllunio cymunedol.”

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=984

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.