Siarad Cymraeg

Dewis Cymraeg

Bathodyn Cymraeg

Pa wasanaethau cyhoeddus y gallwch ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg?

Dyma rai mathau o gyrff y gallwch ddisgwyl derbyn gwasanaethau Cymraeg ganddynt:

· eich cyngor lleol  · eich ysbyty lleol  · yr heddlu · canolfan waith leol · llysoedd  · coleg addysg bellach neu brifysgol

Fel arfer, gallwch ddisgwyl derbyn y gwasanaethau canlynol yn Gymraeg:

  • gwasanaethau ffon e.e. wrth ffonio i holi am y dreth cyngor, wrth wneud apwyntiad yn yr ysbyty, wrth gysylltu â’r heddlu, wrth ffonio llinellau cymorth sydd wedi eu hysbysebu
  • gwasanaethau wyneb yn wyneb
  • e.e. wrth fynychu apwyntiadau iechyd, wrth ymweld â llyfrgell neu ganolfan hamdden leol, wrth gael cyfweliad ar gyfer ceisio am basbort, wrth fynychu cyfweliad am swydd
  • llythyrau e.e. wrth dderbyn llythyr cyffredinol neu lythyr personol atoch chi
  • ffurflenni e.e. wrth dderbyn ffurflen i’w llenwi er mwyn gwneud cais am drwydded deledu neu bleidlais bost
  • gwefannau a gwasanaethau rhyngweithiol e.e. wrth wneud cais ar-lein am basbort neu drwydded yrru, wrth lenwi ffurflen gofrestru electronig ar gyfer etholiad neu i dalu’r dreth gyngor
  • cyfarfodydd cyhoeddus e.e. wrth fynychu cyfarfod sydd wedi’i drefnu gan yr heddlu lleol.

Beth bynnag fo’r gwasanaeth bydd rhai ohonom yn teimlo’n fwy cartrefol yn defnyddio’r Gymraeg wrth drafod ein hanghenion. Y gobaith yw y cewch wasanaeth Cymraeg yn ddidrafferth.

Fel arfer fe ddylech gael cynnig gwasanaeth Cymraeg heb i chi orfod gofyn amdano ac fe ddylai’r gwasanaeth Cymraeg a Saesneg fod ar gael i’r un safon.

Cwyno am Wasanaeth

Nid yw pob gwasanaeth ar gael yn Gymraeg eto fel y dylai fod ac o bryd i’w gilydd fe fydd pethau’n mynd o le. Ar yr adegau hynny pan fyddwch yn ei chael hi’n anodd derbyn gwasanaeth Cymraeg, gallwch droi at Gomisiynydd y Gymraeg am gymorth.

Mae cynlluniau iaith yn dweud wrthych sut i gwyno am ddiffyg gwasanaeth Cymraeg. Gallwch ddod o hyd i’r cynlluniau hynny ar wefan Comisiynydd y Gymraeg ac ar wefannau’r cyrff eu hunain