Cyrsiau

Cyrsiau i oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg

Archwilio Treftadaeth Cymru trwy Gelf

 Treftadaeth

Roedd y cwrs gyda Menter Bro Ogwr yn wych!  Ces I brofiad da iawn yn archwilio Treftadaeth Cymru trwy Gelf.  Cyfle da iawn i arbrofi gyda phethau gwahanol fel paent, pasteli a phapur lliwgar.
Mae’r cwrs yn addas am bawb, siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, pobl gyda phrofiad Celf a phobl sydd eisiau trio Celf am y tro cyntaf.

Mae’r Tiwtor Marged yn fendigedig!  Daeth hi bob wythnos gyda phynciau gwahanol a rhoddodd hi nodiadau i fi gyda storïau, lluniau ac enghreifftiau o gelf artistiaid Cymru, diolch Marged!!

Edrychon ni ar bynciau fel:

Diwylliant a Hunaniaeth Cymru Y Diwydiant Glo Cymreig mewn Celf Ofergoelion a Chredoau Gwerinol yng Nghymru Hanes yr iaith Gymraeg  Chwedlau – Y Mabinogi

Rydw i’n ddiolchgar am y cyfle i ymarfer fy Nghymraeg wrth ddysgu am ddiwylliant, hanes a phobl Cymru.  Amser cyntaf i fi ddefnyddio fy Nghymraeg gyda fy niddordebau.

Gan Deborah Howell

 

Cyflwyniad i’r Delyn

Cyflwyniad i'r delyn

Roeddwn i eisiau dysgu i ganu’r delyn ers blynyddoedd ond doeddwn i ddim yn siŵr a fyddwn i’n mwynhau mynd i wersi. Wedyn gwelais i hysbyseb Menter Bro Ogwr – saith gwers am ddeng punt – bargen! Mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod braidd yn nerfus cyn y wers gyntaf ond roedd y tiwtor, Elin y Delyn, yn garedig ac yn amyneddgar iawn. Roedd cymysgedd  o bobl yno – pobl yn eu tri degau hyd at berson yn ei naw degau, dysgwyr o lefel Sylfaen i Hyfedredd a siaradwyr iaith gyntaf . Roedd pawb yn fodlon cefnogi ei gilydd, yn ieithyddol ac yn gerddorol.

Gofynnodd Elin a allai unrhyw un ganu offeryn arall. Wel, dechreuais i ddysgu i ganu’r ffidl pan oeddwn i’n naw oed ond rhoddais i gorau iddi am naw a chwarter oed ac er fy mod yn dipyn o arbenigwraig ar y recorder yn yr ysgol, doeddwn i ddim yn siŵr a fyddai hynny’n cyfrif! Suddodd fy nghalon wrth glywed y gallai pawb arall ganu’r piano a dechreuais i feddwl am fy ngwersi violin – canu scales ac ymarferion eraill. Ond er syndod mawr i fi, gallai’r dosbarth (a finnau hefyd) ganu dwy gân erbyn diwedd y wers gyntaf – “Lavenders Blue” a “Deryn Du”.

Aeth y dosbarth o nerth i nerth ac erbyn y chweched wers, roedd mwy na chwe chân yn ein repertoire. Treulion ni’r wers olaf yn recordio ein CD cyntaf. Dw i’n dweud “CD cyntaf” gan fod pawb eisiau dal ati, ond beth bynnag dyn ni i gyd yn penderfynu gwneud yn y dyfodol, cawson ni saith wythnos o hwyl diolch i Elin ac i Fenter Bro Ogwr.

Gan Debbie Seamark