Digwyddiadau

Digwyddiadur
Dyddiad Amser Beth Ble
27/10/2017
Dydd Gwener Poster
. Cymdeithas yr Iaith Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu penwythnos yng Nghaerdydd i ddysgwyr lefel Canolradd ac uwch allu ymarfer eu Cymraeg y tu allan i’r dosbarth! Bydd hefyd yn gyfle i ddarganfod hanes a diwylliant y brifddinas, a dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith. Cost y penwythnos yw £75, a fydd yn cynnwys gwely a brecwast yn Llety Nos Da, gweithgareddau, gemau a mwy.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Nia ar nia.llywelyn@gmail.com / 07770 623962 neu Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â’r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/107412289929449/

Caerdydd
30/10/2017
Dydd Llun
Am 5 dydd Poster
. Menter Iaith Merthyr Tudful a’r Urdd 30.10.12 – 03.11.17

CLWB GWYLIAU SOAR
9:00yb-11:00yb
£2
Oed: dosbarth derbyn – bl.6
Bydd y Clwb Gwyliau Soar yn rhedeg unwaith eto yn ystod hanner tymor yr Hydref! Am £2 y plentyn, bydd cyfle i’r plant wneud amrywiaeth o weithgareddau hwylus, o goginio i ddiwrnod ffilm, o barti calan gaeaf i gelf a chrefft, a mwy!

HWYL HYDREF YR URDD
11:00yb-3:00yp
£5
Oed: bl.1-bl.6
Bydd yr Urdd yn rhedeg Hwyl Hydref am 11:00 yn Ysgol Santes Tudful yn ystod wythnos hanner tymor, lle bydd y plant yn cael y cyfle i fwynhau gweithgareddau chwaraeon o bob math!
**Rhaid bwcio i fynychu’r clwb hwn. Gallwch gofrestru trwy gysylltu â Rhys Blacker:
07484 522 397 / rhysblacker@urdd.org

**PWYSIG**
Pe dymunwch i’ch plentyn fynychu’r Clwb Gwyliau a’r Hwyl Hydref, yna bydd modd i chi ollwng eich plentyn yn y Clwb Gwyliau ar ddechrau’r diwrnod a’u casglu o Hwyl Hydref yr Urdd ar ddiwedd y diwrnod. Bydd modd i chi dalu £7 ar ddechrau’r diwrnod am y ddau glwb

Ysgol Santes Tudful


Wythnosol

Dyddiad Amser Beth Ble
Wythnosol
Dydd Llun
Am 5 dydd Poster
9.30 Cylch Meithrin Soar Llefydd ar gael ar gyfer plant 2+ mlwydd oed.

Ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Caryn ar 07951 832 853.

Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Llun
Am 5 dydd Poster
9-11 CLWB GWYLIAU SOAR!

Wythnos nesaf bydd y Clwb Gwyliau Soar yn ôl rhwng 9-11 bob bore dydd Llun-Gwener! Mae’r clwb i blant 5-12 mlwydd oed a bydd amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu cynnal. I gadw lle ffoniwch 01685 722176

Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Llun
Am 5 dydd Poster
10-12 Cymraeg i Blant Cyfle i chi a’ch plant ddod i fwynhau bore o stori, canu, celf a chrefft a gêmau! Dewch draw i Ganolfan Soar rhwng 10 a 12 ar y 16eg o Chwefror! Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mawrth
Am 5 dydd
10:00 – 12:00 Cymdeithas Addysg y Gweithwyr / WEA Merthyr Tudful Y Rhyfel Mawr. Cyfres o 10 Darlith gan Huw Williams. Manylion; Huw.williams@weacymru.org.uk Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mawrth
Am 5 dydd Poster
6.30-7.30 Canolfan Soar Clwb Rhedeg Soar.
Cyfle gwych i redwyr o bob oedran a gallu i gwrdd a chadw’n heini – yn ddelfrydol i ddysgwyr ac AM DDIM!
Gofal plant am ddim ar gael hefyd i rieni sydd a phlant bl 6-9 trwy’r clwb ieuenctid.
Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Mercher
Am 5 dydd Poster
1:00 Menter Iaith Merthyr Tudful Eisiau cymdeithasu neu ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch hwylus ac anffurfiol? Dewch i’n Clwb Cinio bob dydd Mercher am 1:00 yn Cwtsh Caffi a Bar, Canolfan Soar! Croeso i bawb o bob lefel! Cwtsh Caffi a Bar, Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Iau
Am 5 dydd Poster
12:45 – 3yp Dewch i ymarfer eich Cymraeg!

Bob dydd Iau
Dechrau 05/03/2015

12:45 – 1:30pm: (Beginner) Mynediad/Sylfaen
1:30 – 2:15pm: (Moderate) Sylfaen/Canolradd
2:15 – 3pm: Uwch/Rhygl

Canolfan Soar, Merthyr Tudful
Wythnosol
Dydd Iau
Am 5 dydd Poster
10:30yb Menter Iaith Merthyr Tudful Bob bore dydd iau bydd bore goffi’n cael ei gynnal yn Cwtsh Caffi a Bar. Dewch draw am sgwrs a gostyngiad ar eich paned! Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Iau
Am 5 dydd Poster
12:30-2:30 Cymraeg i Blant STORI A CHÂN
Dewch draw i sesiwn Stori a Chân gyda Doti yn Canolfan Soar dydd Iau 12.30-1:30 gyda Cymraeg i Blant.
Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer plant 0-2 oed, cyfle i ddysgu rhigymau a geirfa i ddefnyddio yn y cartref gyda’ch plentyn. Croeso cynnes i bawb.

TYLINO BABI
Sesiynau tylino babi am ddim yn dechrau yn Soar ar ddydd Iau 26 Ionawr 1.30-2.30 yp
Am fwy o wybodaeth ac i fwcio eich lle, cysylltwch â Vicki ar 07717 495910.

Am fwy o wybodaeth, dilynwch gyfrif Facebook Cymraeg i Blant: https://www.facebook.com/Cymraeg-i-Blant-Merthyr-1099843946761071/?fref=ts

Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Gwener
Am 5 dydd
1:30 Ti a Fi Nod y cylch Ti a Fi yw cynnig cyfle i rieni/gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig. Canolfan Soar
Wythnosol
Dydd Gwener
Am 5 dydd
6.00yh Menter Iaith Merthyr Tudful Cynnig arbennig i blant o dan 16…tocyn a bws i weld Cymru v Bosnia ar Ddydd Gwener 10fed o Hydref am £10 yn unig!! Cyntaf i’r felin, nifer cyfyngedig iawn. Gadael Canolfan Soar am 6.00yh


Cysylltwch â 01685 722176 am wybodaeth bellach